Warunki użytkowania strony oraz ważne informacje o danych osobowych

„Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Pakujznami Jagoda Królicka z siedzibą w Przedborzu, 97-570, przy ul. Turystycznej 48, NIP: 5641737613, REGON: 100496848- dane Pani/Pana są przetwarzane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów + Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W tym celu przetwarzane są Państwa: […. – tutaj zakres danych – zwykle imię, nazwisko, adres e – mail, czasem telefon, w zależności od formularza kontaktowego].”

 „Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.”

„Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.”

„Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.”

„Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza.”

„Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO.”